Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450139 razy |

BIP

Opłaty sądowe

I Opłata stała

sprawy z zakresu prawa cywilnego  rodzinnego w procesie  
rozwód,  separacja,  ochrona dóbr osobistych,  ochrona niemajątkowych praw autorskich,  ochrona niemajątkowych praw wynikających z opatentowanych wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych, ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

600 zł.

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, rozwiązanie przysposobienia, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, unieważnienie uznania dziecka, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, naruszenie posiadania, uchylenie uchwały organu spółdzielni, uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej, opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł.

w postępowaniu uproszczonym, gdy wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu umowy wynosi : 

 

     -   do 2000 zł. 

30 zł.

     -   ponad  2000 zł.    do   5000 zł.

100 zł.

     -   ponad  5000 zł.    do   7500 zł.

250 zł.

     -   ponad  7500 zł.

300 zł.

sprawy gospodarcze - m.in.  
rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały organu spółki

2000 zł.

sprawy z zakresu ochrony środowiska

100 zł.

w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji w sprawie o unieważnienie przetargu

1500 zł.

odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

1000 zł.

zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

500 zł.

odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

100 zł.

odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

3000 zł.

skarga na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych

3000 zł.

sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w postępowaniu nieprocesowym  
zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej, separacja na zgodne żądanie małżonków, zniesienie separacji, zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi USC dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

100 zł.

wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

1000 zł.

wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej - jeżeli zawiera zgodny projekt podziału

300 zł.

sprawy z zakresu prawa rzeczowego  
ustanowienie drogi koniecznej, rozgraniczenie nieruchomości, stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł.

ustalenie korzystania z rzeczy wspólnej, ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej, rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł.

stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie

2000 zł.

wniosek o zniesienie współwłasności

1000 zł.

wniosek o zniesienie współwłasności - jeżeli zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności

300 zł.

sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych - m.in.  
wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł.

założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O

60 zł.

sprawy z zakresu prawa spadkowego - m.in.
stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł.

dział spadku - jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku

300 zł.

dział spadku

500 zł.

dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

1000 zł.

dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności - jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł.

sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego  
zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

1000 zł.

zarejestrowanie podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

500 zł.

wpisanie dłużnika do rejestru dłużników, wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z KRS

300 zł.

dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

400 zł.

wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z KRS, wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

150 zł.

skarga na orzeczenie referendarza sądowego

100 zł.

wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

200 zł.

zmiana wpisu w rejestrze zastawów

100 zł.

wykreślenie zastawu rejestrowego

50 zł.

wniosek o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40 zł.

inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieproc. - m.in.  
złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego; wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia

100 zł.

wniosek o umorzenie utraconego dokumentu

200 zł.

wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym - m.in.
ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian za utracony, nakazanie dłużnikowi wyjawienie majątku

40 zł.

nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty, nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50 zł.

- zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości;  
- zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji;  
- zatwierdzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także   wprowadzenie do planu zmian lub uzupełnień

100 zł.

wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczy - m.in.  
wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego

1000 zł.

wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności

200 zł.

zarzuty przeciwko układowi i planowi podziału, wniosku o uchylenie lub zmianę układu, wniosku o zmianę lub uchylenie orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł.


II Opłata podstawowa

w sprawach z zakresu prawa pracy - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - w zakresie spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 50000 zł.

30 zł.

w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

30 zł.

strona całkowicie zwolniona od kosztów sądowych przez Sąd, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

30 zł.


III Opłata stosunkowa

Pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł. i nie więcej niż 100 000 zł.


IV Opłata w częściach ułamkowych

sprzeciw od wyroku zaocznego

1/2

pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym

1/4

interwencja uboczna, zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

1/5

- od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;  
- od powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego  sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym

3/4


V Opłaty kancelaryjne


wydanie na podstawie akt : poświadczonego odpisu, wyciągu, wypisu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, zaświadczenia

6 zł. za każdą rozpoczętą stronę dok.

wydanie na podstawie akt : poświadczonego odpisu, wyciągu, wypisu - jeżeli dokument zawiera tabele lub jest sporządzony w języku obcym

12 zł. za każdą rozpoczętą stronę dok.

wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy

1 zł. za każdą rozpoczętą stronę dok.Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się  o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się wg ustalonego wzoru. 
Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu