Sobota, 24 czerwca 2017 | data aktualizacji serwisu: 14.06.2017 | serwis wyświetlono 2450114 razy |

BIP

OFERTY PRACY

Sieradz, dnia 31 sierpnia 2015 rokuDyrektor Sądu Rejonowego w Sieradzu
ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1
98-200 SieradzOgłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze - stażysta do wydziału orzeczniczego
wolnych stanowisk :1 w pełnym wymiarze czasu pracyWymagania:
I. Niezbędne:
 1. wykształcenie średnie z maturą,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. biegła znajomość posługiwania się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem m. in. Word, Excel,
 8. umiejętność szybkiego, bezbłędnego pisania na komputerze,
 9. komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

II. Dodatkowe:
 1. praca, praktyka zawodowa lub akwizycja zawodowa (staż, przygotowanie zawodowe, umowy zlecenia) w sądownictwie,
 2. znajomość ogólnych zagadnień z zakresu – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
Wykonywanie czynności kancelaryjnych polegających m.in. na: protokołowaniu na rozprawach, rozpisywaniu terminów, redagowaniu pism, sporządzaniu zestawień, sporządzaniu wokand, odnotowywaniu spraw w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, przyjmowaniu i wysyłaniu korespondencji.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 1. podanie o zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz 1182 z poźn. zm.),
 8. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty można składać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sieradzu ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, pokój 139 w godzinach od 8.00 – 15.00 lub przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, 98-200 Sieradz (wówczas za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego) – w terminie do dnia 09 września 2015 roku.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Sieradzu, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na staż urzędniczy”.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu, a także wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądownictwie i prokuraturze (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 400).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Dlatego też zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

  Dyrektor Sądu Rejonowego
  w Sieradzu
  Teresa Adamczyk1. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO URZĘDNICZE – STAŻYSTA DO WYDZIAŁU ORZECZNICZEGO W SĄDZIE REJONOWYM W SIERADZU.

2. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO URZĘDNICZE – STAŻYSTA DO WYDZIAŁU ORZECZNICZEGO W SĄDZIE REJONOWYM W SIERADZU.

3. WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO URZĘDNICZE – STAŻYSTA DO WYDZIAŁU ORZECZNICZEGO W SĄDZIE REJONOWYM W SIERADZU.

 

 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu